Pornopedia:Podmínky použití: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 January 2012

  • curprev 14:3414:34, 6 January 2012Till Kraemer talk contribs 1,850 bytes +1,850 Založena nová stránka: Ačkoliv Pornopedia Správci se snaží upravit nebo dokonce odstranit sporné tvrzení, že to není vždy možné zkontrolovat každý jednotlivý zprávy. Kliknut...